Publikacje

Bibliografia publikacji pracowników Pracowni Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii Uniwersytetu Wrocławskiego w części I informuje o dokumentach autorstwa pracowników Pracowni od chwili jej założenia (2011 rok). Część II Bibliografii informuje o dokumentach wytworzonych przez nich wcześniej. Obie części są zestawione w układzie chronologicznym zstępującym (od najnowszych do najstarszych publikacji). W obrębie lat zastosowano szeregowanie według tytułu publikacji.

Część I

2017
Heavy metals concentration in conventionally and organically grown vegetables, M. Głodowska, Józef Krawczyk. „Quality Assurance and Safety of Crops [and] Foods”, 2017 (vol. 9), nr 4, s. 497–503. 

Wspomnienie o Profesorze Janie Sarosieku i ciekawości uczniów, Józef Krawczyk [w:] Problemy dydaktyki fizyki, red. Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz. Czeszów, Wrocław 2017, s. 268–270.

Wykorzystanie monitoringu biologicznego środowiska w edukacji przyrodniczej na różnych etapach edukacyjnych i w kształceniu nauczycieli, Józef Krawczyk [w:] Edukacja przyrodnicza drogą podwyższania świadomości środowiskowej społeczeństwa, red. Alicja Walosik, Ilona Żeber-Dzikowska. Kraków 2017, s. 182–199.

Życie. Biologia. Podręcznik do klasy siódmej, Józef Krawczyk, Agnieszka Krawczyk.
Wrocław 2017. 233 s. : il., fot., mapy, tab., wykr.

Żywe wskaźniki – biotesty wykorzystywane w edukacji przyrodniczej, Józef Krawczyk [w:] Edukacja przyrodnicza drogą podwyższania świadomości środowiskowej społeczeństwa, red. Alicja Walosik, Ilona Żeber-Dzikowska. Kraków 2017, s. 200–232.

2016
Student popularyzatorem nauki – kształcenie kompetencji w praktyce, Józef Krawczyk. „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa”, 2016, nr 4 (61), s. 38–42. 

Wiedza akademicka dla uczniów – możliwe czy niemożliwe – studium przypadku, Joanna Łubocka. „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa”, 2016, nr 4 (61), s. 54–59. 

2015
Nauczyciel we współczesnej szkole – spojrzenie biologa, Józef Krawczyk, Joanna Łubocka [w:] Człowiek w zmieniającej się perspektywie, red. nauk. Zofia Szarota, Adrian Biela. Kraków 2015, s. 68–76.

2013
Biologia. Innowacyjny program wspierania uzdolnień w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, Joanna Łubocka, Józef Krawczyk; konsultacja Wojciech Małecki, Barbara Zimoń-Dubowik. Wrocław 2013. 54 s. : il.

Evaluation of the bioindicator suitability of Polygonum aviculare in urban areas, Małgorzata Polechońska, Krzysztof Zawadzki, Aleksandra Samecka-Cymerman, Krzysztof Kolon, Agnieszka Klink, Józef Krawczyk, Alexander J. Kempers. „Ecological Indicators”, 2013 (vol. 24), s. 552–556. 

Macro- and trace-elements accumulation in Typha angustifolia L. and Typha latifolia L. organs and their use in bioindication, Agnieszka Klink, Magdalena Wisłocka, Maciej Musiał, Józef Krawczyk. „Polish Journal of Environmental Studies”, 2013 (vol. 22), nr 1, s. 183–190. 

Metal accumulation and distribution in the organs of Typha latifolia L. (cattail) and their potential use in bioindication, Agnieszka Klink, Aurelia Macioł, Magdalena Wisłocka, Józef Krawczyk. „Limnologica”, 2013 (vol. 43), nr 3, s. 164–168. 

2012
Życie. Biologia. Gimnazjum. Przewodnik metodyczny dla klasy trzeciej gimnazjum, Józef Krawczyk, Joanna Łubocka. Wrocław 2012. 287 s. : il., fot., tab., wykr., mapy.

2011
Analiza zalet nauczania metodą projektu, Anna Dębicka, Ewa Dębowska, Maria Korabik, Józef Krawczyk, Joanna Łubocka, Krzysztof Migała, Małgorzata Mikołajczyk, Krzysztof Moskwa, Halina Puchała, Zdzisława Tarka [w:] Metoda projektu jako sposób nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Raport podsumowujący etap badawczo-diagnostyczny, [tekst: Anna Dębicka i in.]. Wrocław 2011, s. 36–56.

Doświadczenia i efekty współpracy Uniwersytetu Wrocławskiego ze szkołami w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych / Anna Dębicka, Ewa Dębowska, Maria Korabik, Joanna Łubocka, Krzysztof Migała, Małgorzata Mikołajczyk, Krzysztof Moskwa, Robert Tarka [w:] Metoda projektu jako sposób nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Raport podsumowujący etap badawczo-diagnostyczny, [tekst: Anna Dębicka i in.]. Wrocław 2011, s. 77–94.

Kształcenie kompetencji kluczowych – wymóg życia w społeczeństwie wiedzy, Józef Krawczyk [w:] Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, red. Jolanta Szwedowska, Bogumił Bednarczyk, Idalia Gałczyńska-Matuch, Sławomir Matuch. Wrocław 2011, s. 241–266.

Metoda projektu jako sposób nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Raport podsumowujący etap badawczo-diagnostyczny, Wrocław, styczeń 2011, [tekst: Anna Dębicka, Ewa Dębowska, Bożena Dziurzyńska-Pyrsz, Agnieszka Finneran, Katarzyna Klimas, Małgorzata Kocowicz, Maria Korabik, Józef Krawczyk, Dorota Kwiatkowska-Ciotucha, Joanna Łubocka, Henryk Marszałek, Krzysztof Migała, Małgorzata Mikołajczyk, Krzysztof Moskwa, Halina Puchała, Barbara Rogala, Stanisława Socha, Robert Tarka, Zdzisława Tarka, Dorota Wójcik-Hetman, Urszula Załuska, Eleonora Żmijowska-Wnęk]. Wrocław 2011. 168 s. : il. kolor. [Publikacja jest wynikiem realizacji projektu „Projekt EKOLOGIA – innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (WND-POKL.03.03.04-00-042/10), którego jednym z realizatorów był Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. Recenzent: Józef Dziechciarz].

Pracownia przyrodnicza a kompetencje kluczowe, Joanna Łubocka [w:] Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów. Publikacja podsumowująca, zespół red. Jolanta Szwedowska, Bogumił Bednarczyk, Idalia Gałczyńska-Matuch, Sławomir Matuch. Wrocław 2011, s. 227–240.

Życie. Biologia. Gimnazjum. Podręcznik do klasy trzeciej, Józef Krawczyk, Agnieszka Krawczyk. Wrocław 2011. 304 s. : il., fot., wykr.

Życie. Przewodnik metodyczny dla klasy drugiej gimnazjum, Marzanna Wolska, Joanna Łubocka. Wrocław 2011, 152 s. : il.

Życie. Biologia. Gimnazjum. Zeszyt ćwiczeń dla klasy trzeciej, Józef Krawczyk, Agnieszka Krawczyk. Wrocław 2011. 136 s. : il., fot., wykr.

Łubocka J., Krawczyk J., 2011. Autorski program zajęć w ramach projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji – Ponadregionalny Program Rozwijania Umiejętności Uczniów Szkół Polski Centralnej i Południowo-Zachodniej: Rozwijanie Kompetencji Matematycznych i Podstawowych Naukowo-Technicznych „Matematyka w Biologii”

Część II

2009 

Życie. Przewodnik metodyczny dla klasy pierwszej gimnazjum, Marzanna Wolska, Joanna Łubocka. Wrocław 2009, 176 s. : il.

2008

Środki dydaktyczne w nauczaniu biologii, Helena Słowik, Joanna Łubocka [w:] Jarmark pomysłów dydaktycznych. Notatnik nauczycieli nie tylko przedmiotów przyrodniczych, red. Krystyna Sujak-Lesz, Leszek Ryk, Andrzej Krajna. Wrocław 2008, s. 79–86.

2007

„Z pamiętnika lekarza stażysty”, Joanna Łubocka. „Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej”, 2007, z. 1–2, s. 155–157.

2003

Laboratorium w walizce, czyli jak ciekawiej przeprowadzić lekcje z zakresu: molekularne podstawy życia, Joanna Łubocka. „Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej”, 2003, z. 1–2 , s. 179–196. [Tytuł zeszytu: Nauczyciele z pasję – zobacz jak pracują inni].

Zabawy z biologią, Joanna Łubocka. „Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej”, 2003, z. 3–4, s. 223–228. [Tytuł zeszytu: Świat przyrody i nauki].

1998

Modulation of plant nuclear matrix nucleolytic activity and specificity may result from interaction of nuclease-protein 14-3-3 complex with inner nuclear membrane lipids, Joanna Łubocka, Arkadiusz Kozubek. „Cellular and Molecular Biology Letters”, 1998 (vol. 3), nr 1, s. 57–73.

1997

Modulation of nuclear matrix nucleotic activity by lipids, Joanna Łubocka, Arkadiusz Kozubek. „Cellular and Molecular Biology Letters”, 1997 (vol. 2), nr 2, s. 233.

1996

Związki amfifilowe jako modulatory aktywności nukleolitycznej macierzy jądrowej komórek roślinnych, Joanna Łubocka, Arkadiusz Kozubek [w:] XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, 17–20 września 1996, Kraków. Streszczenia, [kom. red. Teresa Kędryna, Anna Lityńska, Piotr Laidler]. [b.m.w.] 1996, s. 131.

1995

Modification of the lipid component manipulation modulates nuclear matrix nucleolytic activity, Joanna Łubocka, Jan Szopa, Arkadiusz Kozubek. „Acta Biochimica Polonica”, 1995 (vol. 42), nr 2, s. 211–215. 

Modulation of some nuclear matrix enzymatic activities by free fatty acids, Joanna Łubocka, Jan Szopa, Arkadiusz Kozubek. „Acta Biochimica Polonica”, 1995 (vol. 42), nr 2, s. 217–220.