Naukowe poznanie świata

„Naukowe poznanie świata – program rozwoju kompetencji niezbędnych na rynku pracy dla młodzieży szkół ponadpodstawowych”

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego realizuje projekt pn. „Naukowe poznanie świata – program rozwoju kompetencji niezbędnych na rynku pracy dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” POWR.03.01.00-00-T067/18, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu „Trzeciej Misji Uczelni” ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18)

Realizacja projektu: 01.01.2020 – 31.12.2022r.
Wartość projektu: 419 600,00 zł
Wartość dofinansowania z funduszy EFS: 406 880,00 zł

Kierownik projektu: dr Józef Krawczyk

Zaangażowane jednostki i osoby, które są autorami programu zajęć i/lub poprowadzą zajęcia: Pracownia Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii – dr Józef Krawczyk (kierownik projektu), dr Joanna Łubocka; Zakład Mikrobiologii – dr Katarzyna Guz-Regner, dr hab. prof. Gabriela Bugla-Płoskońska; Zakład Ekologii Behawioralnej – dr Iwona Gottfried; Zakład Genetyki i Fizjologii Komórki – dr Iwona Migdał; Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt – dr Marta Migocka-Patrzałek; Ogród Botaniczny – dr Ewa Stefańska-Krzaczek; Muzeum Przyrodnicze – mgr Grzegorz Skórzewski; Katedra Biologii Człowieka – dr Krzysztof Książkiewicz, dr Joanna Zych.

Nadrzędnym celem projektu jest poszerzenie wiedzy specjalistycznej, rozwój i podniesienie kompetencji kluczowych odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa, oraz uczestnictwo w kulturze młodzieży szkół ponadpodstawowych. Program kursu jest złożony z nowatorskich, interdyscyplinarnych zajęć z zakresu genetyki, mikrobiologii, zoologii, biologii człowieka, botaniki i ochrony środowiska oraz zajęć dotyczących przeciwdziałaniu wykluczeniom społecznym i kulturalnym, prowadzonych przez specjalistów Wydziału Nauk Biologicznych UWr oraz psychologów i pedagogów UWr. Zainteresowanie młodzieży naukami przyrodniczymi wymaga wspierania i rozbudzania ciekawości poznawczej w czasie nauki szkolnej, ale również współdziałania szkoły z uczelniami wyższymi. Stałe poszerzanie wiedzy i pogłębianie zainteresowań naukami przyrodniczymi młodzieży oraz uwrażliwianie na kulturę w trakcie zajęć pozaszkolnych, jest bardzo istotne w związku z koniecznością kształtowania kompetencji niezbędnych na współczesnym rynku pracy oraz dla rozwoju gospodarki i społeczeństwa. Projekt wspiera działania w procesie edukacji i wychowania młodzieży poprzez: ich rozwój intelektualny i personalny, rozwój kreatywności i przedsiębiorczości oraz grupowe rozwiązywanie problemów naukowych, kształtowanie postaw prospołecznych, elastyczność w kreowaniu przyszłej ścieżki kariery zawodowej, uczestnictwo w kulturze oraz przeciwdziałanie wykluczeniom. Zakłada również rozwój wrażliwości estetycznej i kształtowanie odpowiednich postaw etycznych w kontekście umiłowania ojczystej przyrody i poszanowania dóbr narodowych oraz zwiększenia świadomości i odpowiedzialności za stan środowiska, m.in. poprzez edukację dla zrównoważonego rozwoju.

Cele szczegółowe projektu wynikają z jego charakteru i związane są z:

 • rozbudzaniem ciekawości poznawczej i zainteresowań młodzieży różnymi dziedzinami biologii,
 • rozwijaniem w duchu patriotyzmu miłości do ojczystej przyrody, jej zasobów przyrodniczych oraz poszanowania dóbr narodowych,
 • poszerzeniem wiedzy biologicznej i ekologicznej, w tym o bioróżnorodności i klasyfikacji organizmów oraz pobudzenie aktywności społecznej na rzecz środowiska lokalnego,
 • planowaniem i wykonywaniem obserwacji i doświadczeń, oraz doskonaleniem umiejętności stosowania metody naukowej w rozwiązywaniu problemów w praktyce,
 • rozwijaniem myślenia przyczynowo-skutkowego w kształtowaniu i utrzymaniu prawidłowego stanu środowiska, bezpieczeństwa ekosystemów i ich zasobów genetycznych dla przyszłych pokoleń (zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju),
 • rozwijaniem kompetencji osobistych, kognitywnych i komunikacyjnych (m.in. kreatywność, samodzielność, pracowitość, umiej. współpracy w grupie, tworzenie właściwych relacji interpersonalnych w grupie) zapobiegających społecznemu wykluczeniu,
 • tworzeniem warunków do kontaktu ze środowiskiem akademickim dla szkół oddalonych od tych ośrodków.

Skrótowe informacje o projekcie:

 • Program przewidziany w 4 edycjach (dla 4 szkół powiatu oleśnickiego), łącznie objętych wsparciem zostanie 128 uczniów/ uczennic.
 • W każdej edycji programu wezmą udział 32 osoby z jednej szkoły.
 • Dla zachowania równości szans i płci zakłada się równy dostęp do udziału w kursach przedstawicielom/-kom obu płci, stąd zakłada się równy udział obu płci.
 • Do udziału w projekcie wystarczy ogólny poziom wiedzy uzyskanej w szkole. Nie przewiduje się testów kwalifikacyjnych. Zakłada się, że średnio zaangażowana młodzież osiągnie przewidywane w projekcie efekty, stąd nie wymaga się specjalnych umiejętności i wiedzy.
 • Realizacja poszczególnych edycji:
  1. 2020-IX.2020
  2. 2020-XII.2020
  3. 2021-IX.2021
  4. 2021-XII.2021
 • W każdej edycji zostaną przeprowadzone zajęcia przez pracowników naukowych Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w następujących sesjach tematycznych:
  • botanika 4h,
  • mikrobiologia 6h,
  • genetyka (techniki molekularne) 6h,
  • zoologia (biologia rozwoju 4h, biologia zwierząt 8h) 12h,
  • biologia człowieka 4h,
  • ekologia z ochroną środowiska 4h,
  • kreatywność 2h,
  • zajęcia z pedagogiem i/lub psychologiem 6h,
  • seminarium podsumowujące 3h,
  • Zajęcia poza UWr
   • aktywność kulturalna (rozwój osobisty i emocjonalny młodzieży w kontakcie z kulturą i sztuką),
   • realizacja projektów grupowych 7h (4h nauczyciel/ka szkoły, 3h konsultacje on-line z kadrą UWr na platformie)
  • W celu optymalizacji procesu dydaktycznego zajęcia na UWr. będą realizowane w 8-os grupach, projekty grupowe w 4-osobowych, zajęcia z psychologiem w 16-os, seminarium w 32osobowych.
  • W projekcie powstaną programy, według których przeprowadzone zostaną zajęcia.
  • Zajęcia odbędą się w ciągu 5 dni we Wrocławiu na Uniwersytecie Wrocławskim w formie 5-dniowego obozu naukowo-kulturalnego i 1-dniowych zajęć po zakończeniu projektu grupowego przygotowanego w szkole pod okiem nauczyciela (konsultacje z kadrą UWr na platformie PCEiK).
  • W ostatnim dniu zajęć odbędzie się podsumowanie i prezentacja projektów uczniowskich i zajęcia z pedagogiem/psychologiem.