Biologia dla praktyka

„Biologia dla praktyka – program rozwoju zainteresowań oraz pobudzania aktywności edukacyjnej i kulturalnej dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku”

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego realizuje projekt pn. „Biologia dla praktyka – program rozwoju zainteresowań oraz pobudzania aktywności edukacyjnej i kulturalnej dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku” POWR.03.01.00-00-T068/18 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu „Trzeciej Misji Uczelni” ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18)

Realizacja projektu: 01.02.2019 – 31.10.2020r.,
Wartość projektu: 360 000,00 zł
Wartość dofinansowania z funduszy EFS: 348 900,00 zł

Kierownik projektu: dr Józef Krawczyk

Zaangażowane jednostki i osoby, które są autorami programu zajęć i poprowadzą zajęcia: Pracownia Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii – dr Józef Krawczyk (kierownik projektu), dr Joanna Łubocka; Zakład Mikrobiologii – dr hab. prof. Gabriela Bugla-Płoskońska, dr Katarzyna Guz-Regner; Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców – dr Aleksandra Kilian (koordynatorka UTW UWr na WNB); Zakład Ekologii Behawioralnej – dr Iwona Gottfried; Zakład Genetyki i Fizjologii Komórki – dr hab. prof. Ewa Maciaszczyk-Dziubińska; Zakład Ekologii Drobnoustrojów i Ochrony Środowiska – dr hab. prof. Dorota Kiewra, mgr Aleksandra Czułowska; Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt – dr Magda Dubińska-Magiera, dr Arnold Garbiec; Stacja Ornitologiczna w Rudzie Milickiej – mgr Beata Orłowska; Ogród Botaniczny – dr Ewa Stefańska-Krzaczek; Muzeum Przyrodnicze – dr hab. Jan Kotusz, mgr Grzegorz Skórzewski; Katedra Biologii Człowieka – dr Krzysztof Książkiewicz, dr Joanna Zych.

Nadrzędnym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa seniorów/seniorek, które przyczyni się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, poprzez zajęcia integrujące ich dotychczasowe doświadczenia z nową wiedzą z zakresu nauk biologicznych oraz uczestnictwo w kulturze.
Celem ogólnym jest rozwijanie kompetencji pozwalających na: poszerzenie wiedzy podstawowej i specjalistycznej w dziedzinie nauk biologicznych, pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej poprzez rozbudzanie ciekawości poznawczej; stymulowanie intelektualnego i społecznego rozwoju; inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań; zapoznanie ze środowiskiem akademickim, oraz integracja lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich. Autorom programu zależy na tym, aby wszelkie zajęcia prowadzone były nowoczesnymi metodami i technikami, również z wykorzystaniem technologii informacyjnej.
Projekt umożliwi dostrzeżenie różnorodności żywych organizmów. Zwróci uwagę na zrozumienie zasad funkcjonowania przyrody na różnym poziomie jej organizacji. Poznanie metod określania stanu środowiska pozwoli na zastosowanie wiedzy i umiejętności do badań środowiska lokalnego, ukaże jego zaburzenia i przyczyni się do wzrostu świadomości ekologicznej, oraz skłoni do działań chroniących je. Uczestnicy/-czki będą obserwować i badać przyrodę w skali mikro i makro, poznawać metody i techniki badań laboratoryjnych i terenowych, oraz pracować metodami aktywizującymi. Kluczowym i niepowtarzalnym elementem projektu jest możliwość dostępu do profesjonalnie wyposażonych pracowni oraz sal laboratoryjnych o charakterze chemicznym, mikrobiologicznym, genetycznym, mikroskopowych, a także prowadzenie eksperymentów, oraz bezpośredni kontakt z pracownikami nauki.

Cele szczegółowe projektu wynikają z jego charakteru i związane są z:

  • pogłębianie ciekawości poznawczej seniorek/-rów,
  • zainteresowanie ich różnymi dziedzinami biologii,
  • rozwijanie w duchu patriotyzmu miłości do ojczystej przyrody i jej zasobów,
  • poszerzenie wiedzy biologicznej, w tym o bioróżnorodności, oraz pobudzenie aktywności społecznej na rzecz środowiska lokalnego,
  • planowanie i wykonywanie obserwacji i doświadczeń,
  • poznanie i stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  • doskonalenie myślenia i działań w kierunku utrzymania prawidłowego stanu środowiska, bezpieczeństwa ekosystemów i ich zasobów genetycznych dla przyszłych pokoleń (zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju),
  • rozwijanie kompetencji osobistych i komunikacyjnych (m.in. kreatywności, samodzielności, krytycznego myślenia, umiejętności współpracy w grupie, tworzeniu właściwych relacji interpersonalnych w grupie) zapobiegających społecznemu wykluczeniu,
  • tworzenie warunków do kontaktu ze środowiskiem akademickim.

W celu optymalizacji procesu dydaktycznego zajęcia będą prowadzone w grupach 10-osobowych, które realizują następujący program:
zajęcia edukacyjne na UWr odbędą się w blokach tematycznych (zajęcia laboratoryjne, terenowe i warsztatowe); część zajęć odbędzie się w terenie: 2h w Ogrodzie Botanicznym i 6h w Stacji Ornitologicznej w Rudzie Milickiej:
– botanika 3h,
– mikrobiologia 3h,
– parazytologia 3h,
– biologia człowieka 3h,
– zoologia bezkręgowców 5h,
– zoologia kręgowców (w tym biologia i ekologia płazów, gadów, ptaków i ssaków na przykładzie nietoperzy) 9h,
– ekologia i ochrona środowiska 5h,
– histologia 3h,
– genetyka 4h,
– kompetencje cyfrowe 4h,
– przeciwdziałanie wykluczeniom 3h,
Zajęcia poza UWr:
– aktywność kulturalna
Terminy zajęć zostaną dopasowane do odbiorcy i możliwości WNB.