Granty edukacyjne

Pracownia Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii wspiera rozwój nowoczesnych metod nauczania poprzez realizowanie grantów edukacyjnych:

Od genu do ekosystemu – innowacyjny program rozwoju kompetencji kluczowych w edukacji biologicznej dla uczniów szkół podstawowych; 2018–2020

POWR.03.01.00-00-U155/17

Pracownia jest realizatorem projektu od lipca 2018r.
Kierownik projektu: dr Józef Krawczyk

Realizacja projektu: 01.07.2018 – 30.06.2020r.,
Wartość projektu: 410 865,00 zł
Wartość dofinansowania z funduszy EFS: 398 193,00 zł

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczyna realizację projektu „Od genu do ekosystemu – innowacyjny program rozwoju kompetencji kluczowych w edukacji biologicznej dla uczniów szkół podstawowych” POWR.03.01.00-00-U155/17-01 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17).

Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji biologicznych i społecznych odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa u dzieci ze szkół podstawowych z zakresu kreatywności, uczenia się, krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów. Skierowany jest do uczniów/uczennic z powiatu oleśnickiego w wieku 10-15 lat poprzez opracowanie programu i przeprowadzenie 4 edycji kursu, dla 2 grup wiekowych każdy (10-12 lat i 13-15 lat), złożonych z nowatorskich, interdyscyplinarnych zajęć z zakresu genetyki, mikrobiologii, ekologii i ochrony środowiska, przez specjalistów Wydziału Nauk Biologicznych UWr. W ramach projektu powstały dwa autorskie programy, według których odbędą się zajęcia na WNB UWr, w terenie, w szkołach uczestników/uczestniczek, oraz w Ogrodzie Zoologicznym we Wrocławiu. Dodatkowo realizowany będzie program „Wyzwania rodzicielstwa” prowadzony przez Panią mgr Marzenę Tkocz pedagog z CEN UWr, pod hasłem „Dziecko w cyberprzestrzeni – jak zapobiegać szkodliwym skutkom korzystania przez dzieci i młodzież z cyfrowych mediów?”. Wsparciem zostanie objętych 60 rodziców, którzy nabędą kompetencje wychowawcze związane z zapobieganiem szkodliwym skutkom korzystania przez dzieci i młodzież z cyfrowych mediów.

Realizacja celu projektu przyczyni się do rozwoju oferty Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie realizacji trzeciej misji, dotyczącej pogłębienia współpracy z otoczeniem oraz zintegruje lokalną społeczność wokół ośrodka akademickiego jakim jest UWr. Pozwoli ona również na stworzenie młodym naukowcom kontaktu z naukowcami i umożliwi merytoryczne wsparcie.

 

Cele szczegółowe wynikają z charakteru projektu i związane są z:

 • rozbudzaniem ciekawości poznawczej i zainteresowań uczniów przyrodą, mikrobiologią i genetyką;
 • rozwijaniem w duchu patriotyzmu miłości do ojczystej przyrody i naturalnych zasobów przyrodniczych w regionie;
 • poszerzeniem wiedzy o różnorodności biologicznej i klasyfikacji organizmów, w tym mikroorganizmów;
 • uświadomieniem konieczności zachowania bioróżnorodności dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemów i poszanowania przyrodniczych dóbr narodowych;
 • planowaniem i przeprowadzaniem obserwacji i doświadczeń oraz wnioskowaniem w oparciu o wyniki (doskonalenie umiejętności stosowania metody naukowej rozwiązywania problemów w praktyce);
 • poszerzeniem i utrwaleniem terminologii biologicznej i chemicznej, w tym stosowaniem specjalistycznej terminologii w zakresie ekologii, mikrobiologii i genetyki;
 • poszerzeniem słownictwa anglojęzycznego w zakresie biologii;
 • inspirowaniem do twórczego myślenia i rozwiązywania problemów z zakresu ochrony naturalnych zasobów przyrodniczych, zachowania naturalnej mikroflory środowisk, rekultywacji środowisk oraz ograniczenia antropopresji na ekosystemy;
 • rozwijaniem myślenia przyczynowo-skutkowego w kształtowaniu i utrzymaniu prawidłowego stanu środowiska, bezpieczeństwa ekosystemów i ich zasobów genetycznych dla przyszłych pokoleń (zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju);
 • stosowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz higieny ciała;
 • zastosowaniem nabytej wiedzy w życiu codziennym;
 • tworzeniem właściwych relacji interpersonalnych w grupie;
 • kształtowaniem świadomości wpływu działalności człowieka na stan środowiska;
 • rozwijaniem kompetencji miękkich (przedsiębiorczość, kreatywność, samodzielność);
 • warunków do kontaktu ze środowiskiem akademickim dla szkół oddalonych od tych ośrodków.

Zaangażowane jednostki i osoby, które są autorami dwóch programów zajęć i poprowadzą zajęcia:
– Pracownia Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii – dr Józef Krawczyk (kierownik projektu), dr Joanna Łubocka;
– Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska – dr Małgorzata Dambiec, dr Agnieszka Klink, dr inż. Ludmiła Polechońska;
– Zakład Ekologii Behawioralnej – dr Iwona Gottfried;
– Zakład Genetyki i Fizjologii Komórki – dr hab. Ewa Maciaszczyk-Dziubińska, dr Iwona Migdał,  dr Donata Wawrzycka;
– Zakład Mikrobiologii – dr hab. prof. Gabriela Bugla-Płoskońska, dr Katarzyna Guz-Regner, dr Anna Kędziora;

W celu optymalizacji procesu dydaktycznego zajęcia będą prowadzone w grupach 8-osobowych, które realizują następujący program:

Zajęcia na UWr:

 • kreatywność 4h,
 • biologia mikroorganizmów 8h,
 • techniki w genetyce 8h,
 • bioindykacja w ochronie środowiska 8h,
 • przystosowania organizmów do środowiska 4h,
 • seminarium podsumowujące projekty 3h,

Zajęcia poza UWr:

 • projekt – badanie stanu lokalnego środowiska 15h – prowadzą nauczyciel szkoły,
 • wycieczka do ZOO (6h), opieka nauczyciela szkoły.

Terminy zajęć zostaną dopasowane do odbiorcy i możliwości WNB.

Poniżej znajduje się Regulamin rekrutacji i załączniki do niego:

Regulamin rekrutacji
Załącznik_nr_1_deklaracja_szkoła
Załącznik_nr_2_deklaracja_uczeń
Załącznik_nr_3_deklaracja_wyzwania_rodzicielstwa
Załącznik_nr_4_Formularz_zgłoszeniowy_dane_uczestnika
Załącznik_nr_5_oswiadczenie_uczestnika_projektu__OD_GENU

2017:
Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018–2022
POWR.03.05.00-00-Z304/17

Pracownia współrealizowała projekt w zakresie wsparcia studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela.

2012:
Szkoła Kluczowych Kompetencji – Ponadregionalny Program Rozwijania Umiejętności Uczniów Szkół Polski Centralnej i Południowo-Zachodniej
UDA-POKL.03.03.04-00-133/09-00

Pracownia w ramach projektu opracowała autorski program zajęć kształcenia kompetencji matematycznych w biologii.

1.11.2010–31.12.2013: 
Szlifowanie diamentów – innowacyjne programy wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych
POKL.03.03.04-00-053/10-00

Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zatwierdzony do realizacji pilotażowej i współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Koordynator: Fundacja Edukacji Międzynarodowej.
Pracownia współrealizowała projekt w zakresie biologii.

2010–2013:
Business Academy w ramach projektu YURA – Developing trans national transversal youth strategies in regions with migration
2CE149P4

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu dla Europy Środkowej.
Koordynator: Fundacja Edukacji Międzynarodowej.
Pracownia współrealizowała projekt w zakresie biologii.